No5225模特豆瓣酱黑色短旗袍半脱露红色网格丝袜秀丰满身材诱惑写真74P豆瓣酱秀人网

No5225模特豆瓣酱黑色短旗袍半脱露红色网格丝袜秀丰满身材诱惑写真74P豆瓣酱秀人网

[38]从上巨虎下行二寸,举足取之,条口穴也。<篇名>四季人神所在禁忌针灸歌四季人神所在处,禁忌针灸莫忘施,春在左胁秋在右,冬在于腰夏在脐。

[55]从承筋下行,腿肚下尖分肉间陷中,承山穴也。 [27]针刺者,痛如针刺也。

[4]已上诸条,乃八法之大略如此。【注】[1]因患他病后生翳者,为患后生翳也。

[3]员针即絮针也,主治邪气在分肉之间,盖筩身卵锋,利导分肉,  能使邪气行而不伤于肌肉之正气也。[2]针五分,留七呼,灸五壮。

)   [3]季胁以下至髀枢,长六寸。条文:五轮肉血气风水,肉轮两胞血轮眦,气轮白睛风轮黑,水轮瞳子自当知。

【注】[1]枕骨者,脑后骨之下陇起者是也。[2]『千金』云:每日灸二七壮至百壮,孕妇不可灸。

Leave a Reply